I trigonometri-afsnittet har I måske arbejdet med projektforløbet omkring Pythagoras' sætning og matematisk argumentation. I dette kapitel går vi lidt dybere ned i nogle af matematikkens grundlæggende begreber og ser nærmere på forskellige bevisteknikker. Dette kapitel kan betragtes som supplerende stof.

Du skal logge ind for at skrive en note

Matematikkens opbygning

Euclid fra "Athenerskolen" af Rafael (Udsnit)

Wikipedia

Euclid fra "Athenerskolen" af Rafael (Udsnit)

Wikipedia

Ca. 300 f.Kr. levede matematikeren Euklid i det antikke Grækenland. Hans værk Elementerne er et vigtigt grundlag for den moderne matematik. Det er bl.a. på baggrund af hans arbejde, at matematikken er opbygget som et logisk system af aksiomer, definitioner og sætninger.

Definitioner bruges til at sætte navn på og afgrænse nye begreber. Et eksempel på en definition er, at der er 360 grader rundt i en cirkel.

Et andet eksempel er Euklids definition af et punkt:

"Et punkt er det, der ikke kan deles".

Aksiomer er nogle almene regler, som antages at være sande. Euklids almene aksiomer er:

  1. Størrelser, der er lige store med samme størrelse, er indbyrdes lige store.
  2. Når lige store størrelser lægges til lige store størrelser, er summerne lige store.
  3. Når lige store størrelser trækkes fra lige store størrelser, er resterne lige store.
  4. Størrelser, der kan dække hverandre, er indbyrdes lige store.
  5. Det hele er større end en del deraf.

Sætninger bygger videre på definitioner og aksiomer, og de giver os ny viden. Et eksempel herpå er Pythagoras' sætning om retvinklede trekanter.

Du skal logge ind for at skrive en note

Matematiske sætninger skal bevises. Det vil sige, at vi med udgangspunkt i aksiomer, definitioner og andre sætninger skal kunne argumentere for, at sætningen er sand.

Du skal logge ind for at skrive en note

Udsagn og sætninger

I matematik arbejder vi med udsagn. Et udsagn er en udtalelse, som enten er sand eller falsk, men ikke begge dele. To eksempler på udsagn er: "Odense ligger på Fyn" og "1 + 1 = 3". Derimod er "Peter er høj" og "2x + 3" ikke udsagn.

Udsagn kan enten være åbne eller lukkede. Ved et åbent udsagn kan man ikke umiddelbart afgøre om det er sandt, da der indgår en variabel. "x + 4 = 7" er et åbent udsagn, fordi vi først kan afgøre om det er sandt, når der indsættes et bestemt tal på x' plads. Udsagn der ikke er åbne kaldes lukkede.

Udsagn bruges bl.a. i matematiske sætninger, som generelt er på formen:

          Hvis P Q         hvor P og Q er udsagn.

Dette betyder, at hvis P er sand, så er Q også sand. Denne opbygning kendes fx fra Pythagoras' sætning, der siger ”Hvis en trekant er retvinklet, så er a2 + b2 = c2 ”.

Bemærk at vi ikke siger, at P er sand, men kun at hvis P er sand, er Q det også.

For at forstå logikken i matematiske sætninger, ser vi her på et lille tankeeksperiment.

Du skal logge ind for at skrive en note

Tankeeksperiment

© iStockphoto/Wendy Carter
© iStockphoto/Wendy Carter

Forestil jer, at I er rygere. Jeres altid fromme lærer siger nu pludselig:

     ”Alle tabere er rygere

Bliver I provokeret af det?  Diskuter, hvad det egentlig er, jeres lærer siger.

Du skal logge ind for at skrive en note

Når man siger, at ”alle tabere er rygere” konkluderer man, at hvis man er en taber, ja så er man også ryger. Man siger ikke noget om, at man er taber, bare fordi man ryger. Denne forskel beskriver vi i matematik med den såkaldte medførerpil \Rightarrow. En medførerpil beskriver således sammenhængen mellem to udsagn.

"Alle tabere er rygere" vil således kunne skrives som:

\text {taber} \Rightarrow \text {ryger}

Medførerpilen angiver en ”hvis … ” sammenhæng. Hvis det første udsagn er sandt, så er det andet udsagn også sandt.

Diskuter, hvordan man kan sige sammenhængen \text {ryger} \Rightarrow \text {taber}, og diskuter hvad det betyder.

Du skal logge ind for at skrive en note

I en del sætninger gælder både, at P medfører Q, og at Q medfører P, dvs.

P \Rightarrow Q \quad \text {og} \quad Q \Rightarrow P

Dette skrives kort med den såkaldte biimplikationspil, nemlig P \Leftrightarrow Q, hvilket læses: P er ensbetydende med Q.

P \Leftrightarrow Q betyder, at hvis udsagnet P er sand, så er udsagnet Q også sand og omvendt.

Biimplikationspilen eller den ensbetydende pil \Leftrightarrow kendes også fra ligningsløsning. Ved ligningsløsning viser den netop sammenhængen mellem to åbne udsagn, hvor der gælder, at hvis det ene udsagn er sandt, så er det andet det også og omvendt.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761623249. Copyright forfatterne og Systime A/S 2010